normy normalizacja rmp

Reiss Motivation Profile® otrzymuje najnowsze normy!

Reiss Motivation Profile®
Renormalizacja 2022

William Aflleje, Statistician, Reesh LLC
Mike Reiss, Vice President, IDS Publishing Corporation
Maggi M. Reiss, President, IDS Publishing Corporation

Przegląd

Niniejszy raport opisuje analizę statystyczną danych zebranych za pomocą Reiss Motivation Profile® (RMP), standaryzowanego testu psychologicznego opracowanego przez profesora Stevena Reissa. RMP identyfikuje 16 motywatorów życiowych lub podstawowych pragnień, które są uniwersalnymi celami wszystkich ludzi. Każdy człowiek jest motywowany tymi 16 podstawowymi pragnieniami, ale każdy nadaje im inny priorytet. To, w jaki sposób jednostka ustala priorytety dla podstawowych pragnień determinuje wartości, wpływa na rozwój cech osobowości i ujawnia się w rzeczywistych zachowaniach. Teoria motywacji profesora Reissa znalazła zastosowanie w treningu przywództwa, rozwiązywaniu konfliktów w biznesie, szacowaniu przyczyn słabych wyników w nauce, doradztwie w wyborze uczelni i kariery, wsparciu sportowców w osiąganiu najlepszych wyników dzięki zrozumieniu indywidualnych reakcji w warunkach rywalizacji i stresu, oraz identyfikowaniu różnic w wartościach, które leżą u podstaw chronicznych konfliktów w związkach.

Początkowe normy RMP z 2007 r. obejmowały około 7800 badanych i opierały się na uniwersalnym zestawie wskaźników wystandaryzowanych dla obu płci, a także wszystkich krajów i grup wiekowych. Renormalizacja RMP ukończona w 2012 r., w której wzięło udział około 45 000 respondentów, nadal opierała się na stosowaniu uniwersalnego zestawu wskaźników. W 2017 r. druga renormalizacja oparta na danych zebranych od około 80 000 osób wykonujących test ujawniła istotne różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie pięciu podstawowych potrzeb, prowadząc do wdrożenia norm dla płci. Opracowano również odrębne normy dla krajów dysponujących ilością danych umożliwiających przeprowadzenie analiz istotnych statystycznie.

Obecna analiza statystyczna dotyczyła czterech kwestii: Ponownie zbadaliśmy uzasadnienie stosowania oddzielnych norm dotyczących płci i odrębnych norm krajowych. Ponownie zbadaliśmy, czy wyniki RMP różnią się w zależności od wieku respondenta i zbadaliśmy możliwe różnice motywacyjne między pokoleniami.

Ogólna analiza opisowa dostarczyła dowodów, że:

  • kobiety i mężczyźni nadal znacznie różnią się pod względem tych samych pięciu podstawowych motywatorów, które zostały wcześniej zidentyfikowane,
  • respondenci z różnych krajów nadal różnią się wagą przypisywaną niektórym motywatorom,
  • wyniki RMP nie korelują z wiekiem
  • średnie i wariancje dla podstawowych potrzeb są względnie stałe we wszystkich pokoleniach, z wyjątkiem pokolenia Z.

Obecne dane uzasadniają stosowanie odrębnych norm dotyczących płci i krajów, oraz potwierdzają, że odrębne normy dotyczące wieku nie są konieczne. Co więcej, obecne dane wskazują na potrzebę odrębnych norm dla Generacji Z.

Dane demograficzne respondentów RMP

W latach 2002-2021 IDS Publishing Corporation zebrało odpowiedzi RMP od 135 807 osób, w tym 61 065 kobiet (45%) i 74 732 mężczyzn (55%). Badani w wieku od 12 do 99 lat (średnia 37 lat) reprezentują 159 krajów i siedem pokoleń:

GeneracjaLata urodzeniaIlość badanych
WW II1922 – 192790
Pokolenie powojenne1928 – 1945376
Boomers I1946 – 19542 834
Boomers II1955 – 196417 084
Pokolenie X1965 – 198056 589
Milenialsi1981 – 199645 468
Pokolenie Z1997 – 201212 806
Dane demograficzne respondentów RMP

Procedury statystyczne

Obecne procedury statystyczne były podobne do tych przyjętych podczas renormalizacji przeprowadzonej w 2017 roku. Analizując możliwe różnice między płciami oraz między krajami i pokoleniami, wykorzystaliśmy dwupróbkowy Z-Test do porównania dwóch średnich i potwierdziliśmy te wyniki za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych.

Ze względu na obecną liczebność próby 135 807 badanych, niewielkie różnice między średnimi dwóch grup byłyby istotne, ale taką istotność należy traktować jako artefakt dużej liczby badanych. Chociaż różnica między wynikami 30,0 i 30,5 jest istotna dla pojedynczego badanego, tak niewielka różnica nie jest istotna przy porównywaniu średnich dużych grup. Dlatego przyjęliśmy dodatkowe ograniczenie w interpretacji danych. Aby uznać różnicę za istotną, wymagana była różnica większa niż dwa przy porównywaniu średnich dwóch grup (np. kobiet i mężczyzn), a różnica większa niż trzy była wymagana przy porównywaniu średnich trzech lub więcej grup (np. kraje, pokolenia).

W naszym badaniu możliwego wpływu wieku na wyniki RMP wykonującego test wykorzystaliśmy model analizy regresji z wartością R-kwadrat jako miarą efektu.

Kwestia 1: Czy obecne dane nadal wskazują na istotne różnice w motywatorach w zależności od płci?

PotrzebaKobietyMężczyźni
Uznanie
Piękno
Ciekawość
Jedzenie
Rodzina
Honor
Idealizm
Niezależność
Porządek
Aktywność fizyczna
Władza
Romantyczność*
Gromadzenie
Kontakty społeczne
Status
Spokój
Rewanż
Różnice w motywatorach w zależności od płci

↑ Potrzeba ma wyższy priorytet
↓ Potrzeba ma niższy priorytet

Należy zauważyć, że obecne ustalenia odzwierciedlają różnice między płciami zidentyfikowane pięć lat temu. Oznacza to, że zidentyfikowaliśmy te same pięć podstawowych potrzeb – Uznanie, Piękno, Aktywność fizyczną, Władzę, Romantyczność – jako różnicujące profile motywacyjne mężczyzn i kobiet. Stabilność tych odkryć dostarcza dalszych dowodów na słuszność RMP jako naukowej miary motywatorów życiowych.

* Romantyczność to potrzeba seksu, uwzględniona w kwestionariuszu RMP Self-Discovery, zamiast potrzeby Piękna. W Polsce w dniu publikacji renormalizacji kwestionariusz RMP Self-Discovery nie jest dostępny. Dostępny jest kwestionariusz RMP Business uwzględniający potrzebę Piękna – przyp. RMP Polska

Kwestia 2: Czy obecne dane nadal wskazują na różnice w motywatorach życiowych w różnych krajach?

Biorąc pod uwagę znaczenie zmiennej demograficznej płci dla dokładnej interpretacji indywidualnych wyników RMP, ponownie przeanalizowaliśmy możliwe różnice w priorytetach motywacji tylko w tych krajach, w których jest co najmniej 900 testów wykonanych przez kobiety i co najmniej 900 testów wykonanych przez mężczyzn. Kryterium to spełniło siedem krajów: Austria, Finlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Tajwan i USA. Jak pokazano w Tabeli 2, bieżąca analiza danych ujawniła pewne istotne różnice w pięciu z tych siedmiu krajów.

PotrzebaAustriaFinlandiaNiemcyPolskaSzwajcariaTaiwanUSA
Uznanie− −− −− −− −− −− ⇑− −
Piękno− −− ⇓− −− −− −− ⇑− −
Ciekawość− −− −− −− −− −− −− −
Jedzenie− −− −− −− −− −− −− −
Rodzina− −− ⇓− −− −− −− −− −
Honor− −− −− −↑ ⇑− −− −
Idealizm− −− −− −− −− −− ⇑− −
Niezależność− −− −− −− −− −− −− −
Porządek− −− −− −− −− −− −− −
Aktywność fizyczna− −↑ −− −− −− −↓ −− −
Władza− −− ⇓− −− −− −− −− −
Romantyczność− −↑ ⇑− −− −− −− −− −
Gromadzenie− −↓ ⇓− −− −− −− ⇑− −
Kontakty społeczne− −− −− −− −− −↓ −− −
Status− −− −− −− −↓ −− −− −
Spokój− −− −− −↑ ⇑− −↑ ⇑− −
Rewanż− −− ⇑− −− −− −− −− −
Różnice w potrzebach w różnych krajach według płci

↑ Potrzeba ma wyższy priorytet dla kobiet
↓ Potrzeba ma niższy priorytet dla kobiet
⇑ Potrzeba ma wyższy priorytet dla mężczyzn
⇓ Potrzeba ma niższy priorytet dla mężczyzn

W przypadku niektórych podstawowych pragnień kobiety i mężczyźni w danym kraju uzyskiwali podobne wyniki. Na przykład, w porównaniu z normami światowymi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy zaznaczyli Polskę jako swój kraj zamieszkania, średnio uzyskiwali znacząco wyższe wyniki w zakresie podstawowych pragnień Honoru i Spokoju. Tak więc zarówno kobiety, jak i mężczyźni w Polsce przywiązują większą wagę do charakteru i bezpieczeństwa niż cała populacja wykonujących badanie RMP.

W przypadku innych podstawowych potrzebach kobiety i mężczyźni w danym kraju uzyskiwali różne wyniki RMP. Porównując mieszkańców Szwajcarii z globalną populacją, odkryliśmy, że kobiety, średnio uzyskiwały znacząco niższe wyniki w zakresie podstawowego pragnienia Statusu. Tak więc, podczas gdy mężczyźni w Szwajcarii przywiązują średnią wagę do potrzeby szacunku opartego na pozycji społecznej, Szwajcarki przywiązują mniejszą wagę do pragnienia pozycji społecznej.

W przypadku dwóch krajów – Austrii i Niemiec nie stwierdziliśmy znaczących różnic między wynikami badanych w zakresie potrzeb, a wynikami populacji globalnej.


W przypadku kolejnych dwóch krajów – Szwajcarii i USA różnice zostały zidentyfikowane tylko w jednym motywatorze i tylko w przypadku kobiet. Średnio kobiety w Szwajcarii uzyskały znacząco niższy wynik dla podstawowego pragnienia Statusu, podczas gdy kobiety w USA uzyskały znacząco wyższe wyniki dla podstawowego pragnienia Honoru, w porównaniu z globalnymi normami dla kobiet.


Wyniki RMP osób badanych z Polski różniły się istotnie od wyników globalnej populacji w dwóch podstawowych potrzebach. Jak wspomniano powyżej, kobiety i mężczyźni, którzy wybrali Polskę jako swój kraj zamieszkania, uzyskali wyniki wskazujące na posiadanie silniejszego pragnienia Honoru i Spokoju.


Kiedy porównaliśmy wyniki RMP fińskich badanych z wynikami całej populacji, odkryliśmy znaczące różnice w siedmiu motywatorach. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni średnio uzyskiwali znacząco wyższe wyniki w potrzebie Romantyczności, oraz uzyskiwali znacząco niższe wyniki w potrzebie Gromadzenia. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki kobiet były znacząco wyższe dla podstawowego pragnienia Aktywności fizycznej. Z drugiej strony mężczyźni średnio uzyskiwali znacząco wyższe wyniki dla potrzeby Rewanżu i znacząco niższe, dla podstawowego pragnienia Piękna, Rodziny i Władzy. Wyniki te sugerują, że kobiety i mężczyźni w Finlandii podzielają podobne wartości dotyczące seksu i kolekcjonowania, ale różnią się potrzebami sprawności fizycznej, rewanżu, doświadczeń estetycznych, życia rodzinnego i osiągnięć.


Mieszkańcy Tajwanu również różnili się znacząco od światowej populacji w siedmiu motywatorach. Zarówno kobiety i mężczyźni średnio uzyskiwali znacząco wyższe wyniki dla Spokoju. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety uzyskały znacząco niższe wyniki w zakresie podstawowych pragnień Aktywności fizycznej i Kontaktów społecznych. Jednak wyniki mężczyzn średnio były znacząco wyższe w zakresie Uznania, Piękna, Idealizmu i Gromadzenia. Wyniki te wskazują, że kobiety i mężczyźni na Tajwanie przywiązują podobną wagę do potrzeby bezpieczeństwa, ale odmienne znaczenie przypisują potrzebom sprawności fizycznej, towarzystwa rówieśniczego, autoafirmacji, przeżyć estetycznych, sprawiedliwości społecznej i kolekcjonowania.

Kwestia 3: Czy aktualne dane wskazują na korelację między wynikami RMP a wiekiem badanego?

Pierwotny proces normalizacyjny oraz dwie poprzednie renormalizacje RMP nie wykazały związku między wiekiem badanego, a danym motywatorem. Po dodaniu około 55 000 nowych osób wykonujących test od 2017 r. postanowiliśmy ponownie zbadać kwestię, czy istnieje korelacja między wynikami RMP, a wiekiem.


Wykorzystując analizę regresji stworzyliśmy model statystyczny, w którym zmienną odpowiedzi był motywator, a zmienną objaśniającą – wiek. Wartość R-kwadrat mniejsza niż 0,3 jest ogólnie uważana za bardzo słaby efekt, podczas gdy wartość R-kwadrat większa niż 0,7 jest ogólnie uważana za silny efekt. Dla każdego z motywatorów ocenianych przez RMP nie znaleźliśmy wartości R-kwadrat większej niż 0,02. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że wiek nie jest dobrym liniowym predyktorem tego, jak badany oceni jakiekolwiek z podstawowych pragnień.

Kwestia 4: Czy obecne dane ujawniają istotne różnice w motywatorach życiowych pomiędzy pokoleniami?

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę badanych z pokolenia II wojny światowej i okresu powojennego, nasza analiza skupiła się tylko na pięciu pokoleniach z wystarczającą ilością danych do istotnych porównań: Boomers I, Boomers II, Pokolenie X, Milenialsi i Pokolenie Z.


Jak pokazano w Tabeli 3, nie znaleźliśmy znaczących różnic dla żadnego z motywatorów między średnimi wynikami wyżu demograficznego I, wyżu demograficznego II, pokolenia X i milenialsów. Odkrycia sugerują, że osoby z tych pokoleń na ogół podzielają podobne wartości.

PotrzebaBoomers IBoomers IIPokolenie XMilenialsiPokolenie Z
Uznanie
Piękno
Ciekawość
Jedzenie
Rodzina
Honor
Idealizm
Niezależność
Porządek
Aktywność fizyczna
Władza
Romantyczność
Gromadzenie
Kontakty społeczne
Status
Spokój
Rewanż
Różnice w motywatorach życiowych ze względu na pokolenie

↑ Potrzeba ma wyższy priorytet dla danego Pokolenia
↓ Potrzeba ma niższy priorytet dla danego Pokolenia

Jednak w przypadku pokolenia Z zidentyfikowaliśmy sześć motywatorów, które odróżniają to pokolenie od pozostałych czterech pokoleń: Ciekawość, Jedzenie, Rodzina, Gromadzenie, Spokój i Rewanż. W porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami przedstawiciele Pokolenia Z średnio uzyskiwali znacząco wyższe wyniki w zakresie podstawowych pragnień Jedzenia, Gromadzenia, Spokoju i Rewanżu. Średnio uzyskali też znacząco niższą potrzebę Ciekawości i Rodziny. Wyniki te wskazują, że Pokolenie Z przywiązuje większą wagę do potrzeb żywnościowych, zbierania, bezpieczeństwa i rewanżu, przywiązując mniejszą wagę do potrzeb intelektualnych i życia rodzinnego, w porównaniu z osobami z czterech poprzednich pokoleń.

Należy zauważyć, że sześć motywatorów odróżniających Pokolenie Z od wcześniejszych pokoleń było takich samych dla kobiet i mężczyzn. Średnio przedstawiciele obu płci w obrębie Pokolenia Z uzyskali znacząco wyższe wyniki w potrzebach Jedzenia, Gromadzenia, Spokoju i Rewanżu, a znacząco niższe w potrzebach Ciekawości i Rodziny.

Chociaż badani z Pokolenia Z byli mieszkańcami różnych krajów, to większość z nich skupiała się w pięciu krajach: Curacao, Finlandii, Polsce, Singapurze i USA. Ze względu na duże różnice w liczebności grup, nie mogliśmy przeprowadzić rzetelnej analizy możliwych różnic między krajami. Należy jednak zauważyć, że różnice potrzeb między Pokoleniem Z, a wcześniejszymi pokoleniami, nie ograniczają się do jednego kraju czy jednej kultury.

Starając się lepiej zrozumieć te wyniki, rozważyliśmy możliwość, że różnice obserwowane u osób z Pokolenia Z mogą wynikać z wykonania testu RMP w młodym wieku (tj. między 12 a 24 rokiem życia). Dlatego porównaliśmy wyniki Pokolenia Z z tymi Milenialsami, którzy wcześniej brali udział w teście RMP w tym samym wieku. Wyniki Milenialsów, którzy przystąpili do testu, gdy byli nastolatkami i młodymi dorosłymi, były podobne do wyników Milenialsów, którzy wykonali test, gdy byli starsi. Oznacza to, że wyniki młodych Milenialsów nie były podobne do wyników Pokolenia Z. Tak więc wiek w czasie wykonywania testu nie wydaje się wyjaśniać wyników.

Następnie zbadaliśmy czy jest możliwość, aby globalna pandemia wywołana przez COVID-19 mogła mieć poważny wpływ na osoby z pokolenia Z. Przy stosunkowo ograniczonych doświadczeniach życiowych przedstawiciele Pokolenia Z mogą być mniej odporni – to znaczy mniej zdolni do radzenia sobie ze szkodliwymi skutkami pandemii. Ta hipoteza nie została jednak poparta danymi, ponieważ stwierdziliśmy, że wyniki osób z Pokolenia Z, które wykonały test RMP przed marcem 2020 roku, nie różniły się znacząco od wyników osób, które wykonały test po tej dacie. Zatem globalna pandemia nie jest prawdopodobnym wyjaśnieniem obecnych wyników.

Wnioski

Analiza statystyczna danych zebranych od 135 807 osób, które wypełniły RMP w latach 2002-2021, wykazała różnice między płciami, krajami i pokoleniami. Innymi słowy, płeć osoby badanej, kraj zamieszkania i grupa pokoleniowa mogą zapewnić inną perspektywę tego, które z motywatorów życiowych są dla niej najważniejsze. W związku z tym RMP nadal będzie zawierał odrębne normy dla kobiet i mężczyzn, a także odrębne normy dla krajów w których liczba osób przystępujących do testu była wystarczająca do przeprowadzenia analiz. Ponadto po raz pierwszy RMP będzie zawierał odrębną normę dla respondentów należących do Pokolenia Z.
©2022. IDS Publishing Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.