RMP dla biznesu

W oparciu o RMP stworzyliśmy program rozwojowy Zarządzanie przez Indywidualizację, za pomocą którego uczymy menedżerów, jak indywidualnie zarządzać pracownikami i zespołami. Profilowanie motywacyjne RMP jest uzupełnione warsztatami oraz sesjami rozwojowymi z menedżerem.

I. Warsztat dla menedżerów

Dla kogo

 • menedżerów
 • członków zarządu
 • pracowników średniego i wyższego szczebla
 • oraz wszystkich, którzy chcą skutecznie zarządzać pracownikami i zespołami

Przebieg

 • Profilowanie motywacyjne każdego uczestnika warsztatów

Każdy uczestnik wykonuje profilowanie RMP, a podczas indywidualnej sesji feedbackowej omawiany jest z nim jego profil RMP.

 • Warsztaty

3 moduły, każdy o innym punkcie ciężkości, prowadzone są online lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Treść warsztatów

Moduł 1: Ja i moja motywacja

 • Potrzeby – klucz do zrozumienia zachowań swoich i innych
 • Skuteczna komunikacja i dlaczego otaczają mnie idioci?
 • Zarządzanie przez Indywidualizację – jako rozwój dotychczas stosowanych stylów zarządzania
 • Automotywacja i samorozwój menedżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą

Moduł 2: Indywidualne zarządzanie pracownikiem

 • Jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika
 • Jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z pracownikami z uwzględnieniem ich wewnętrznych potrzeb
 • Jak prowadzić spotkania podsumowujące oraz jak prowadzić rozmowy roczne z pracownikami
 • Jak indywidualnie udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku

Moduł 3: Indywidualne zarządzanie zespołem

 • Jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z zespołem w zgodzie z jego potrzebami
 • Jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami
 • Jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników

Problemy jakie rozwiązujemy

 • niski stopień zaangażowania i motywacji pracowników
 • duża rotacja pracowników
 • menedżerowie nie są przygotowani do zarządzania zespołami (np. pracującym on-line)
 • menedżerowie posiadają niewystarczające kompetencje zarządcze
 • menedżerowie nie wykorzystują w praktyce dotychczas zdobytej wiedzy

Korzyści

 • lepiej poznają samych siebie i świadomie wykorzystają swój indywidualny styl zarządzania do podniesienia skuteczności
 • zaczną korzystać z innowacyjnych i efektywnych narzędzi do zarządzania ludźmi
 • będą indywidualnie angażować pracowników, indywidualnie wyznaczać cele i udzielać feedbacku
 • podniosą skuteczność wydawanych poleceń dopasowując sposób i treść komunikacji do pracownika

Dlaczego warto?

Rozwój kadry zarządzającej – Zarządzanie przez Indywidualizację to autorski program rozwoju kadry kierowniczej, który uczy całkowicie nowego podejścia do pracowników i zarządzania zespołem. Program ten rekomendujemy menedżerom, którzy chcą poznać najnowsze techniki i metody zarządzania ludźmi – w zgodzie ich wewnętrznymi potrzebami.

To program rozwoju kompetencji menadżerskich dla tych którzy od lat zarządzają ludźmi ale również tych, którzy dopiero zaczynają być menadżerami. Rekomendujemy kiedy konieczne są szybkie efekty w zarządzaniu zespołem, kiedy jest on trudny, różnorodny i składa się z przedstawicieli różnych generacji. Ale również, kiedy menadżer zarządza zgranym zespołem, ale chce stworzyć jeszcze bardziej motywujące środowisko pracy.

Dzięki RMP możliwe jest indywidualne podejście do pracowników, zespołów i całej organizacji. Narzędzie pozwala precyzyjnie określić indywidualne potrzeby pracowników, ich talenty oraz wartości. Ponadto menadżer może lepiej poznać samego siebie, swój styl zarządzania oraz określić potencjał do rozwoju. Dopiero w kolejnym kroku warto popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań i wyznaczaniem celów, które będą zgodne z owymi wartościami (wewnętrznymi motywatorami).

Formułowanie celów według zasady SMART już nie wystarcza. Muszą one być przede wszystkim zgodne z wewnętrznymi potrzebami pracowników. Tylko w ten sposób można pobudzić wewnętrzną motywację pracowników oraz zwiększyć poziom ich zaangażowania.

Reiss Motivation Profile stwarza w tym zakresie zupełnie nowe możliwości. Z jednej strony jest narzędziem samorozwoju menadżera, pozwala na lepsze poznanie samego siebie i własnego stylu zarządzania, z drugiej – na skuteczniejszą motywację pracowników, odpowiadającą dokładnie na ich potrzeby. Dzięki RMP możemy poznać i zaspokoić indywidualne motywatory pracowników, a przez to pobudzić ich wewnętrzną motywację i zwiększyć poziom zaangażowania. Wyłącznie wtedy wykonywana przez nich praca będzie przychodzić im z łatwością i sprawiać więcej radości. W tych warunkach pracownicy stają się w pełni efektywni i wykorzystują swój pełny potencjał.

To program dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym jakie wybrać szkolenia dla kadry kierowniczej. Jak w planie rozwoju kierownika umieścić działania, które dadzą mu wiedzę związaną z tym: jak tworzyć motywujące środowisko pracy dla każdego pracownika, jak budować angażujące środowisko pracy dla całego zespołu, jak prowadzić spotkania z pracownikami i zespołami, jak prowadzić rozmowy roczne i podsumowujące, jak udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku oraz jakie są najskuteczniejsze sposoby i metody samorozwoju i automotywacji dopasowane do indywidualnych wartości i talentów menadżera.

II. Warsztat dla zespołu

Dla kogo

 • menedżerów wraz z ich zespołami

Przebieg

 • Profilowanie motywacyjne każdego uczestnika warsztatów

Każdy uczestnik wykonuje profilowanie RMP, a podczas indywidualnej sesji feedbackowej omawiany jest z nim jego profil RMP.

 • Warsztaty

3 moduły, każdy o innym punkcie ciężkości, prowadzone są online lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Treść warsztatów

Moduł 1: Ja i moja motywacja

 • Potrzeby – klucz do zrozumienia zachowań swoich i innych
 • Skuteczna komunikacja i dlaczego otaczają mnie idioci?
 • Automotywacja i samorozwój: jak zarządzać w zgodzie ze sobą

Moduł 2: My jako zespół

 • Czym jest Zarządzanie przez Indywidualizację?
 • Co nas łączy, co nas dzieli? Analiza zespołowego profilu
 • Wypracowanie „Instrukcji obsługi zespołu”
 • Wypracowanie indywidualnego sposobu komunikacji w zespole
 • Konflikty i tolerancja

Problemy jakie rozwiązujemy

 • brak tolerancji w zespole dla odmienności innych pracowników
 • zespół jest niezgrany, pracownicy nie współpracują
 • w zespole panuje zła atmosfera
 • zespół jest nieefektywny

Korzyści

 • spada liczba konfliktów w zespole
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją
 • łatwiej jest osiągnąć synergię pomiędzy członkami zespołu
 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami

Dlaczego warto?

Aby zespół był czymś więcej niż grupą pracowników, należy poświęcić wiele czasu i uwagi na jego dobór i rozwój. Dzięki Reiss Motivation Profile możemy łatwo zdefiniować motywatory, z których wynikać będą pożądane w zespole zachowania. Z tą wiedzą dużo łatwiej jest dobrać odpowiednie osoby i zbudować efektywny zespół. Im więcej wspólnych motywatorów w zespole, tym efektywniejsza praca i mniejsza ilość konfliktów. Osoby w zespole dużo lepiej się rozumieją i komunikują. Również z perspektywy menedżera zarządzanie takim zespołem jest znacznie łatwiejsze, ponieważ komunikacja, wyznaczanie celów i sposób delegowania zadań będą odnosić się i uwzględniać mniejszą ilość motywatorów w porównaniu do zespołów całkowicie zróżnicowanych.

W przypadku już istniejących zespołów, Reiss Motivation Profile pomaga nie tylko odkryć potencjał i talenty poszczególnych pracowników, ale również zdefiniować różnice i cechy wspólne członków zespołu.

RMP jest także pomocny w poznaniu członków zespołu, szczególnie dla nowego menadżera. Czas potrzebny na poznanie zespołu jest znacznie krótszy, a do subiektywnych obserwacji i wywiadów, dochodzą obiektywne wyniki testu osobowości. RMP pozwala na dogłębne poznanie członków zespołu, ich potrzeb i wyznawanych wartości jeszcze przed pierwszym spotkaniem.

W pracy zespołowej bardzo istotne jest, aby członkowie efektywnie się komunikowali i współpracowali pomimo różnic osobowościowych. Profilowanie motywacyjne RMP pozwala stworzyć mapę potrzeb poszczególnych członków zespołu, pokazując co ich łączy, a co dzieli. Wiedza ta jest nieodzowna dla osoby zarządzającej, aby mogła ona zbudować komunikację opartą na potrzebach wspólnych dla członków zespołu oraz odpowiednio przydzielać zadania.

Zarządzanie różnorodnością w wielu firmach jest ciągle niejasnym pojęciem. Jednak ze względu na zmieniającą się strukturę rynku pracy w Polsce, będzie ono nabierać coraz większego znaczenia. Reiss Motivation Profile pomaga dostrzec różnorodność wśród pracowników i zrozumieć korzyści, jakie dzięki niej może odnieść cały zespół. RMP pozwala zarządzać konfliktem w zespole. Pozwala dostrzec prawdziwą przyczyną konfliktu, przeanalizować problem z zupełnie innego punktu widzenia i wypracować konstruktywne rozwiązanie.

III. Akademia Menedżera MBI – otwarty program rozwojowy dla menedżerów

Dla kogo

 • menedżerów 
 • osób awansujących na stanowisko kierownicze
 • właścicieli firm
 • osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przebieg

 • Profilowanie motywacyjne dla wszystkich uczestników w ramach Akademii Menedżera MBI (Management by Individualization)
 • Warsztaty (6 modułów online, każdy po 3 godziny)
 • Konsultacje pomiędzy modułami
 • Praktyczne ćwiczenia i zadania do wykonania pomiędzy modułami
 • Certyfikacja na zakończenie programu Akademii Menedżera MBI
 • Po zakończeniu programu konsultacje w ramach społeczności osób zarządzających

Ponadto: 3 tryby realizacji programu Akademii Menedżera MBI: regularny, weekendowy, wakacyjny

Treść warsztatów

 • Zarządzanie przez Indywidualizację (Management by Individualization) – nowatorskie podejście do zarządzania
 • Automotywacja i samorozwój menedżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą oraz rozwijać swoje mocne strony i kompetencje menedżerskie
 • Diagnoza sytuacji w firmie: audyt według modelu Chcieć-Móc-Potrafić (CMP)
 • Jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników
 • Jak efektywnie komunikować się z pracownikami: regularne indywidualne spotkania rozwojowe jako narzędzie diagnozy sytuacji oraz motywacji
 • Jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami pracowników – informacja zwrotna, rozmowy rozwojowe oraz korygujące niepożądane działania
 • Jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika, członków zespołu i zespołu
 • Jak prowadzić cykliczne rozmowy z zespołem aby każdy widział korzyść dla siebie
 • Jak zbudować zmotywowany zespół, który ma potencjał do realizowania celów firmy
 • Jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przed współczesnymi menedżerami
 • Jak rozwijać firmę wykorzystując różnorodność motywatorów menedżera i pracowników

Problemy jakie rozwiązujemy

 • spadek motywacji do pracy w zakresie zarządzania
 • niewystarczające kompetencje zarządcze utrudniające efektywne realizowanie celów firmy (np. w obszarze zarządzania zespołem sprzedażowym czy zakresie zarządzania przedsiębiorstwem)
 • brak współczesnych kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania ludźmi oraz w zarządzaniu zespołem (np. praca online, zespoły rozproszone, różnice międzypokoleniowe)
 • niewystarczające kompetencje w obszarze skutecznego zarządzania m.in. zarządzania ludźmi, zarządzania projektami, zarządzania sprzedażą czy zarządzania przedsiębiorstwem
 • niewykorzystywanie w praktyce wiedzy dotychczas zdobytej podczas szkoleń menedżerskich, studiów podyplomowych, akademii menedżera sprzedaży czy innych usług rozwojowych
 • niepokojące zjawiska w firmie (np. duża rotacja personelu, konflikty, brak zaangażowania)

Korzyści

 • w pełni odkryjesz swoje zasoby kompetencji menedżerskich i maksymalnie skuteczny indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem)
 • zaczniesz stosować w praktyce nowoczesne i efektywne narzędzia pracy menedżera do budowania zespołów, zarządzania zespołami i utrzymywania wysokiego poziomu efektywności pracowników
 • nauczysz się rozwijać swoje mocne strony oraz pracować nad blokującymi cechami w innowacyjny sposób zgodny z twoją osobowością – sięgniesz do usług rozwojowych i rozwoju kompetencji w sposób unikalny i potwierdzony w badaniach naukowych
 • wzrośnie świadomość twoich wewnętrznych motywacji i głębokich talentów, co spowoduje wzrost twoich uniwersalnych kompetencji menedżerskich, poprawią się również niezwykle ważne dla menedżera kompetencje miękkie
 • otwarty charakter programu i uczestnicy z różnych branż rynku pracy to doskonałe źródło best practice i kreatywnych rozwiązań, które wykorzystasz w swojej dalszej działalności (nie tylko w obszarze zarządzania)
 • otrzymasz nasze pełne wsparcie merytoryczne w trakcie programu oraz po jego zakończeniu w ramach cyklicznych konsultacji dla rozwijającej się społeczności osób zarządzających i właścicieli firm
 • zdobytą wiedzę wykorzystasz nie tylko do poprawy jakości życia zawodowego ale z powodzeniem wzbogacisz również swoje życie prywatne – to również zapewni Akademia Menedżera uczestnikom

Dlaczego warto?

Akademia MBI to autorski otwarty program rozwojowy dla osób zarządzających, które wiedzą, że najlepszą inwestycją jest własny rozwój. Program realizujemy zgodnie z podejściem procesowym. Kolejno koncentrujemy się na obszarach: Ja Menedżer i moja motywacja, Ja i Pracownik, Ja i Zespół.

W trakcie Akademii budujemy profil nowoczesnego menedżera. Świadomego i gotowego na współczesne wyzwania. Przyglądamy się wybitnym praktykom zarządzania, inspirujemy się, porzucamy mity i stereotypy. Wszystko po to, aby menedżer określił swój indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem). Poznał co najmocniej wspiera go w roli menedżera (to nowoczesne spojrzenie na raport kompetencji menedżerskich). Świadomie decydował jakie swoje zasoby chce uruchomić oraz jakie talenty rozwijać. Koncentrujemy się na najważniejszych dla menedżera umiejętnościach, które przyniosą największe korzyści.

Program Akademia Menedżera MBI to zdecydowanie więcej niż uniwersalne działania z obszaru usług rozwojowych jak np. szkolenia menedżerskie czy akademia menedżera sprzedaży i nie znajdziesz go w żadnej dotychczasowej bazie usług rozwojowych. Odnosimy się do sytuacji biznesowych, choć równocześnie każdy może znaleźć analogię w relacjach pozazawodowych. Ta spójność jest ważna, jeśli chcemy mieć frajdę z pracy (stan flow), ale też być szczęśliwi w życiu prywatnym (work-life- balance). Każdy zna siebie najlepiej – my uczymy nazywać swoje potrzeby i w ramach projektu wskazujemy kierunek jak można je skutecznie realizować. Ta umiejętność komunikacji i efektywność działania jest szczególnie ważna u osób w roli menedżera, które odpowiadają nie tylko za siebie, ale też za relacje ze współpracownikami, klientami i kontrahentami. To co robimy znacząco wykracza poza koncentrowanie się na istotnych dla menedżera umiejętnościach miękkich.

Autorytet w pracy menedżera wynika z wiedzy, kompetencji, doświadczenia, ale też jakości relacji z innymi ludźmi. Jeśli menedżer ma autorytet, to ludzie chętnie podążają za nim. To w jakim punkcie się teraz znajdujemy jest efektem naszych wcześniejszych wyborów oraz wpływu otoczenia. W ramach projektu zachęcamy do odważnego poszukania własnej drogi i podążania nią w zgodzie ze sobą. Bez oglądania się za siebie i bez ulegania krytycznej ocenie innych. Dlaczego tak? Bo wierzymy, że jeśli menedżer pozna co go naprawdę motywuje, zadba o swoje potrzeby i w pełni zaakceptuje siebie, to pracownicy chętniej dołączą do niego. To przestrzeń w której efektywne zarządzanie samym sobą wspiera efektywne zarządzanie zespołem.

Skuteczność w zarządzaniu jest często oceniana przez pryzmat poziomu realizacji celów biznesowych (KPI), określonych dla danego stanowiska kierowniczego. Bywa, że dotychczasowe metody działania nie pozwalają osiągnąć więcej – to znak, że czas na zmianę podejścia. Uczymy nowatorskiego podejścia do skutecznego zarządzania ludźmi – Zarządzania przez Indywidualizację (Management by Individualization), czyli uważności na indywidualne potrzeby członków zespołu, którymi zarządza menedżer, aby w efekcie jego cel mógł stać się też ich celem. To jedna z najważniejszych umiejętności zarządzania zespołem. To nowe podejście do usług rozwojowych i unikalne rozumienie rynku pracy. Ta wiedza wykraczająca daleko poza standardowe szkolenia menedżerskie obejmujące styl zarządzania zespołem, zarządzania zasobami, czy tego, czego może nauczyć akademia menedżera sprzedaży czy menedżera biznesu.

Rozwój w kierunku Akademia Menedżera MBI wyposaża menedżera w konkretne narzędzia zarządcze pozwalające zdiagnozować sytuację w firmie i w zespole – audyt metodą Chcieć-Móc- Potrafić (CMP) oraz zbudować zespół i rozwijać pracowników w zgodzie z nimi samymi – Reiss Motivation ProfileⓇ (RMP). To unikatowe na skalę światową podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, z którego w prosty sposób może korzystać współczesny lider (ale też trener biznesu / certyfikowany trener biznesu, prowadzący szkolenia menedżerskie i kładący nacisk na efektywną realizację usług rozwojowych). Menedżer uczy się obserwować zachowania, wypowiedzi, reakcje, aby wspierać członków zespołu w realizacji wspólnego celu w najbardziej efektywny sposób. Posiada sztukę budowania zespołu, który ma potencjał, aby realizować cele firmy. Wie, jak dopasować zadania do poszczególnych osób, aby chciało im się chcieć. Menedżer poznaje moc skutecznej komunikacji, która wyzwala w ludziach pozytywną reakcję i chęć do działania. Uczy się jak doceniać, korygować działania, motywować ludzi i czerpać korzyści z regularnych spotkań. Uczy się również jak skutecznie wyznaczać i rozliczać realizację celów z wykorzystaniem wiedzy o wewnętrznych potrzebach pracowników.

Formuła programu zawiera certyfikację. To etap projektu akademia, który pozwala menedżerowi zorientować się na ile jest gotowy, aby wykorzystać wiedzę w obszarze kompetencji menedżerskich z programu w praktyce, czyli bez naszego dalszego wsparcia. Menedżer otrzymuje od nas rekomendacje do indywidualnego rozwoju, co pozwala mu wybrać optymalną dla niego formę kontynuacji usług rozwojowych w sytuacji, kiedy będzie tego potrzebował. Program można kontynuować na kilku różnych poziomach dążąc do jeszcze lepszego rozwoju kompetencji charakterystycznych dla stanowiska kierowniczego i przekładających się na efektywne zarządzanie(np. indywidualne sesje menedżerskie, rozwój sprzedaży dla menedżera sprzedaży, dedykowane szkolenia menedżerskie) oraz dołączyć do społeczności osób zarządzających i właścicieli firm, dla której prowadzimy cykliczne konsultacje.